โรงเรียนบ้านนา

นายปิยะ สุขกลับ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนา

ประวัติ โรงเรียนบ้านนา

โรงเรียนบ้านนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2      

โทรศัพท์ 0-7546-0040   

e- Mail   banna-2555@hotmail.com       

           เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     มีเนื้อที่  12  ไร่   3 งาน   22  ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14      ตำบลช้างกลาง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านนาเปิดสอนทำการเมื่อ พ.ศ. 2478   ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการเรียนการสอน  3  ระดับ คือ 

 1.   ระดับก่อนประถมศึกษา   
 2. ระดับประถมศึกษา
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

          โดยปีการศึกษา 2556  ได้เปิดศูนย์เด็กปฐมวัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง  ได้ดำเนินงานตามโครงการและแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2   และตามที่โรงเรียนกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ในอันที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชาติโดยส่วนรวม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ  

9  ปี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   โดยได้วิเคราะห์บทบาทสถานศึกษาในปัจจุบัน พร้อมทั้งความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ ดังนี้

“ต้นแบบแห่งการศึกษา    พัฒนาระบบบริหารจัดการ  สืบสานภูมิปัญญา     ก้าวหน้าเทคโนโลยี    มีคุณธรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้บริการชุมชน
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล
 4. จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาและในชีวิตประจำวัน
 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมแก่นักเรียนและบุคลากรในองค์กร

ปลูกฝัง ส่งเสริมและฝึกทักษะการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

นโยบายเป้าประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
 2.   เพื่อยกระดับโรงเรียนให้เป็นศูนย์ กลางการเรียนรู้และบริการชุมชน
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการได้ตามเกณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล
 4. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 1. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
 2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

อัตลักษณ์ – เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ เก่ง      ดี      มีจิตอาสา       นำพาชุมชน ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ อากาศดี   มีภูมิทัศน์ตระการตา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  อยู่คู่น้ำตกท่าแพ ”

คำขวัญประจำโรงเรียน

วิชาการดี  มีพลานามัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ

เมโสโปเตเมีย เป็นกรีกโบราณหมายถึง ชื่อเมโสโปเตเมียหมายถึง ดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสาย แม่น้ำอารยธรรมยูเฟรติสและไทกริส เมโสโปเตเมียชาวสุเมเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะทางศิลปวิทยาศาสตร์ การปกครอง ศาสนาสังคม โครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และภาษาเขียนชาวสุเมเรียน เป็นอารยธรรมแรกที่รู้จักในการบันทึกความคิดและวรรณกรรมเป็นคำ สิ่งประดิษฐ์อื่นของชาวสุเมเรียนรวมถึงล้อ

ซึ่งเป็นเสาหลักของอารยธรรมมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีและ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างกว้างขวาง รวมถึงคลองและการชลประทาน เกษตรกรรมและโรงสี การต่อเรือเพื่อเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง และเครื่องประดับ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งมีค่าอื่นๆ

โหราศาสตร์ จักรวาลวิทยา ศาสนาจริยธรรม และปรัชญาห้องสมุดกฎหมาย และข้อบังคับการเขียนและวรรณกรรม เทคโนโลยีพัฒนาการหลักของศิลปะ สถาปัตยกรรม ผังเมืองและดนตรี ดังนั้นจึงเรียกว่า แหล่งกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์ 

และเป็นต้นกำเนิดของ อารยธรรมพันปีของมนุษยชาติ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เมโสโปเตเมีย ในความหมายกว้างหมายถึง ต้นน้ำกลางและล่าง ของแม่น้ำไทกริส และยูเฟรติสถึงเทือกเขาซากรอส ในทิศตะวันออกที่ซีเรียทะเลทราย ในภาคตะวันตกของอ่าวเปอร์เซียในภาคใต้ และเทือกเขาในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มันผ่านทุ่งหญ้าและที่ราบไปทางทิศใต้ไปยังแอ่งน้ำ สองแม่น้ำเดลต้าในภาคใต้

ในความหมายแคบหมายถึง พื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายเท่านั้น ในสมัยโบราณโสโปเตเมียเป็น ที่อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติ และเป็นพื้นที่แห้งแล้ง แต่ที่ดินล่องอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เครือข่ายชลประทานได้รับ การพัฒนามากขึ้น ในช่วงต้นที่จะสร้างสังคม เกษตรกรรมศูนย์กลางในหลายๆ เมือง ทางตอนเหนือของอัสซีเรีย ภาคใต้ทางตอนเหนือ ของบิเรียกว่าอัคและภาคใต้เป็นสุเมเรียน อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ

เกษตรกรรมในเขตชลประทาน เป็นรากฐานหลักของ การพัฒนาทางวัฒนธรรม ได้มีวัฒนธรรมการพัฒนามากขึ้น และมีอารยธรรมเช่น สุเมเรียน อัค บาบิโลนและอัสซีเรีย หลังจากนั้นก็ผ่านเปอร์เซีย มาซิโดเนีย โรมและออตโตมัน รอการปกครองของจักรวรรดิ หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักกลายเป็นอิสระอิรัก

คุณสมบัติหลักที่ราบลุ่มต่ำ ของแม่น้ำสองสาย เป็นดินแดนที่มีสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง และมีน้ำเพียงพอแหล่งน้ำ ส่วนใหญ่มาจาก หิมะในตุรกีตะวันออก ระดับและขนาดของ น้ำท่วมขึ้นอยู่กับความเร็ว ของการละลายของหิมะ และเวลาที่น้ำท่วมคือ บ่อยครั้งในช่วง เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ระยะทางจากแหล่งน้ำถึงสาม เหลี่ยมปากแม่น้ำนั้นสั้นมาก และน้ำท่วมมีความรุนแรงกว่าแม่น้ำไนล์ น้ำท่วมมีลักษณะ ผิดปกติและไม่ใช่เชิงปริมาณ

ลักษณะน้ำท่วมนี้ยัง ส่งผลกระทบต่อจิตใจ และวัฒนธรรมของ ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ทำให้เกิดความรู้สึกมอง โลกในแง่ร้าย ตะกอนของ แม่น้ำสอง สายมีสีน้ำตาลอ่อน และมาจากบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีคุณภาพดินแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน เมื่อแม่น้ำทั้งสองไหลผ่านผืนน้ำขนาดใหญ่ น้ำจำนวนมากก็ระเหยออกไป และเกลือจำนวนมากก็ถูกทับถม ก่อนที่จะถึงปากทะเลที่คับแคบ มีปัญหาดินเค็มในพื้นที่มาโดยตลอด

เมื่อระบบน้ำขัดขวาง พื้นที่ส่วนใหญ่ของที่ราบจะกลายเป็นดินเค็ม และด่างอย่างแห้งแล้งอย่างรวดเร็ว ในตอนท้ายของศตวรรษที่20 พื้นที่การเกษตรโบราณ ส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้าง ตอนกลางของแม่น้ำยูเฟรติสสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ เมื่อน้ำท่วมแม่น้ำจะอยู่ในแอ่งน้ำท่วมที่อยู่ติดกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตามริมฝั่งแม่น้ำ ที่กว้างและลาดเอียงนั้น ไม่ได้อยู่ใกล้กับแม่น้ำ เนื่องจากการน้ำขัง ดังนั้นเกลือจำนวนมากจึงสะสมอยู่ในแอ่งน้ำ

ผู้อยู่อาศัยจำ เป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อควบคุมการท่วมของแม่น้ำ เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ คูน้ำและร่องน้ำถูกนำมาจากที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ และแผ่กระจายออกไปตามแนวรัศมี แม่น้ำไทกริสอยู่ต่ำกว่า และลึกกว่าแม่น้ำยูเฟรตีสดังนั้นพื้นที่น้ำท่วมจึงมีขนาดเล็กกว่า และเปิดคูน้ำได้ยากกว่า ดังนั้นการควบคุมน้ำ จึงเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่ง ของแคว้นตั้งแต่สมัยโบราณ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน และการบำรุงรักษาอย่างพิถีพิถัน 

ที่ดินในเขตบางแห่ง ก็ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ในอดีตที่ราบเมโสโปเตเมีย ได้ละทิ้งพื้นที่ทำกินอย่างต่อเนื่อง ศูนย์กลางอารยธรรมโบราณยังคง เคลื่อนตัวไปทางเหนือ ตั้งแต่สุเมเรียนจนถึงอัคกาด และจากนั้นไปยังอัสซีเรีย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการละทิ้งดินแดน

อารยธรรมยุคแรก อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีต้นกำเนิดในไทกริสและแอ่งยูเฟรติส ระหว่างพื้นที่ยูเฟรติส ชาวสุเมเรียนบริเวณแม่น้ำ เมโสโปเตเมียเป็นบาบิโลนโบราณที่บาบิโลน และในดินแดนอิรัก สาธารณรัฐอารยธรรมเมโสโปเตเมียส่วนใหญ่ได้แก่ สุเมเรียน อัคกาด บาบิโลน อัสซีเรีย ฮิตไทต์และอารยธรรมอื่นๆ เนื่องจากเมโสโปเตเมียอยู่ใกล้กับ แหล่งน้ำการชลประทาน จึงสะดวกและมีการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ

ดังนั้นอาหารจึงเพิ่มขึ้น มีองค์ประกอบสำคัญของชีวิตคือ น้ำ สภาพอากาศไม่รุนแรง และเหมาะสำหรับการดำรงชีวิต โสโปเตเมียภาคใต้ ในช่วงต้นราชวงศ์ซูนั้น ผู้สร้างเก่าแก่ที่สุดของอารยธรรมเมโสโปเตเมียคือ สุเมเรียนจากภูเขาทางทิศตะวันออกรอบ 4000ปีก่อนคริสตกาล ในศตวรรษที่30 สุเมเรียนจัดตั้งขึ้นหลาย เมืองรัฐในโสโปเตเมีย ตัดสินจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการค้นพบทางโบราณคดี เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่29

ข่าวประชาสัมพันธ์