โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนา

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 4 4 8 1
รวมชั้นอนุบาล 9 9 18 2
ป.1 12 12 24 1
ป.2 15 10 25 1
ป.3 7 8 15 1
ป.4 10 14 24 1
ป.5 8 13 21 1
ป.6 11 15 26 1
รวมชั้นประถมศึกษา 63 72 135 6
ม.1 14 9 23 1
ม.2 15 4 19 1
ม.3 15 11 26 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 44 24 68 3
รวมทั้งหมด 116 105 221 11