โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

ค่ายวิชาการ ของโรงเรียนบ้านนา

ค่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านนาได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และกิจกรรมเพิ่มความรู้ นันทนาการ เสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนา

ค่ายวิชาการ ค่ายวิชาการ