พีธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2563

พีธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา อำเภอช้างกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

พีธีปัจฉิมนิเทศ พีธีปัจฉิมนิเทศ