โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

พีธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2563

พีธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา อำเภอช้างกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

พีธีปัจฉิมนิเทศ พีธีปัจฉิมนิเทศ